รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาทั้งหมด 
ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง20207 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1 ม.3 ครูเอ
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์(ครูทวิณา)ข้อมูล
การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย Moodle
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3ข้อมูล
ง22102 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูขจรศักดิ์ โท้รู้ดีข้อมูล
voc 20201Graphicข้อมูล
ง20204 แอนิเมชั่นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง 20202 การสร้างเว็บไซต์ข้อมูล
ง20203 โปรแกรมตารางงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3ข้อมูล
ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1ข้อมูล
ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูล
ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ข้อมูล