รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาทั้งหมด 
อบรมการสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย Moodle
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3ข้อมูล
com01ข้อมูล
voc 20201Graphicข้อมูล
ง20204 แอนิเมชั่นข้อมูล
ง 20202 การสร้างเว็บไซต์ข้อมูล
ง20203 โปรแกรมตารางงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3ข้อมูล
ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1ข้อมูล
ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูล
ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ข้อมูล