รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ศึกษารูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่างๆ สามารถสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการเรียนรู้

  • ศึกษาหลักการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี โครงสร้างการควบคุมของโปรแกรม ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ คำสั่งนำข้อมูลเข้าและคำสั่งแสดงผลโครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ สายอักขระ และตัวชี้ การทำงานของฟังก์ชัน

    ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ของภาษาซี ในการโปแกรมเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาหรือสร้างงานในชีวิตประจำวันได้