ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ จีน ฝรังเศส เยอรมัน

ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน
กลุ่มวิชาภาษาจีน