ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ จีน ฝรังเศส เยอรมัน

Sub-categories
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน
กลุ่มวิชาภาษาจีน