กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

Sub-categories
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องหลักการออกแบบเว็บไซต์ โดยการปฏิบัติการสร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress การบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจัดทำโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามความสนใจ
    เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า