ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 ว 30242 ชีววิทยา 2บทคัดย่อ
 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 ว 30101 วิทยาศาสตร์ (พื้นฐานฟิสิกส์)บทคัดย่อ
 ว 30202 ฟิสิกส์ 2บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาเคมี 
 chem02บทคัดย่อ
 ว 30224 เคมี 4บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 อ 31101 ภาษาอังกฤษ ครูปริศนาบทคัดย่อ
 อ 23101 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 อ 31101 ภาษาอังกฤษ ครูรัชนีบทคัดย่อ
 อ 32101 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3บทคัดย่อ
 com01บทคัดย่อ
 Basic moodle ..รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 voc 20201Graphicบทคัดย่อ
 ง20204 แอนิเมชั่นบทคัดย่อ
 ง 20202 การสร้างเว็บไซต์บทคัดย่อ
 ง20203 โปรแกรมตารางงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3บทคัดย่อ
 ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1บทคัดย่อ
 ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นบทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บทคัดย่อ
 ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ง30205 IPST-Robot
 ง30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 voc30204 Project_M6
 voc30201 Information technology
 ง 30203 มัลติมิเดียบทคัดย่อ
 ง 30202 หลักการโปรแกรม (ภาษาซี)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

กลุ่มวิชางานเกษตร 

กลุ่มวิชางานบ้าน 
 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี2
 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)บทคัดย่อ
 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)บทคัดย่อ
 IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบทคัดย่อ

กลุ่มวิชางานช่าง 
 carreer04บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 Extra Mathematics By Krudao
 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ครูชลธิชาบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ครูอรุโณทัยบทคัดย่อ
 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3บทคัดย่อ
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูวิไลวรรณบทคัดย่อ
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูกรวีณาบทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ท 22101 ภาษาไทย ม.2บทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 การอ่านคิดวิเคราะห์บทคัดย่อ
 หลักภาษาไทยบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 สังคม ครูพัชรพฤกษ์บทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษา ครูศิริพรบทคัดย่อ
 พ23103 สุขศึกษาบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
 ดนตรี ครูธนวรรธน์บทคัดย่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 
 แนะแนว ครูอิ่มใจบทคัดย่อ

ยุวกาชาด 

ลูกเสือ 
Miscellaneous