ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 ว 30242 ชีววิทยา 2บทคัดย่อ
 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 ว30204 ฟิสิกส์ 4 ม.6
 ว 30101 วิทยาศาสตร์ (พื้นฐานฟิสิกส์)บทคัดย่อ
 ว 30202 ฟิสิกส์ 2บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาเคมี 
 ว30224 เคมี 4
 chem02บทคัดย่อ
 ว 30224 เคมี 4บทคัดย่อ
 ว30222 เคมี 2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 วิทยาศาสตร์ 3 ว22101
 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.3
 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.3 (มาเรียนกัน)
 ว21102วิทยาศาสตร์ 2 (โอ้ยเจ็บ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 sci1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 อ 31101 ภาษาอังกฤษ ครูปริศนาบทคัดย่อ
 อ 23101 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 อ 31101 ภาษาอังกฤษ ครูรัชนีบทคัดย่อ
 อ 32101 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ง20207 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1 ม.3 ครูเอ
 ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์(ครูทวิณา)บทคัดย่อ
 การสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย Moodle
 ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ม.3บทคัดย่อ
 ง22102 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูขจรศักดิ์ โท้รู้ดีบทคัดย่อ
 voc 20201Graphicบทคัดย่อ
 ง20204 แอนิเมชั่นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ง 20202 การสร้างเว็บไซต์บทคัดย่อ
 ง20203 โปรแกรมตารางงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3บทคัดย่อ
 ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1บทคัดย่อ
 ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้นบทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บทคัดย่อ
 ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ง30205 IPST-Robot
 ง30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 voc30204 Project_M6
 voc30201 Information technology
 ง 30203 มัลติมิเดียบทคัดย่อ
 ง 30202 หลักการโปรแกรม (ภาษาซี)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

กลุ่มวิชางานเกษตร 
 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มวิชางานบ้าน 
 ง21101 การงานอาชีพกับการดำรงชีวิต 1 (งานบ้าน) ม.1
 I30201การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ม.4
 ง23101 การงานอาชีพกับการดำรงชีวิต
 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี2
 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)บทคัดย่อ
 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)บทคัดย่อ
 IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบทคัดย่อ

กลุ่มวิชางานช่าง 
 งานช่างในชีวิตประจำวัน ง 33101บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ม.2
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3
 Extra Mathematics By Krudao
 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ครูชลธิชาบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ครูอรุโณทัยบทคัดย่อ
 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3บทคัดย่อ
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูวิไลวรรณบทคัดย่อ
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูกรวีณาบทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (ดร.กมลชนก ภาคภูมิ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ท21101ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1
 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 ท22101ภาษาไทย ม.2
 ท 22101 ภาษาไทย ม.2บทคัดย่อ
 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ประวัติวรรณคดี ท 30201
 ท 320101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5
 การอ่านคิดวิเคราะห์บทคัดย่อ
 หลักภาษาไทยบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 ครูสุภาวดี
 สังคมศึกษา 5 ม.3 (ฐากูร)
 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 ครูตะวัน
 สังคม ครูพัชรพฤกษ์บทคัดย่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ม.6
 ส32101 สังคมภูมิศาสตร์
 ส31101 สังคมศึกษาฯง่าย ๆ ตามสไตล์ครูFirst ม.4
 ส33101
 ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1บทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษา ครูศิริพรบทคัดย่อ
 พ23103 สุขศึกษาบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
 ทัศนศิลป์ ม.1
 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
 art1
 ดนตรี ครูธนวรรธน์บทคัดย่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว 
 แนะแนว ครูอิ่มใจบทคัดย่อ

ยุวกาชาด 

ลูกเสือ 
Miscellaneous 
 other1