ง 20205 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
(voc20205)

ศึกษาการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความผังงานโครงสร้างหลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณตัวแปรชนิดของตัวแปรข้อมูลแบบต่างๆคำสั่งควบคุมโปรแกรมคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ทั้งในวิชาเรียนและในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้นและสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างโครงงานหรือชิ้นงานที่บูรณาการความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้