ง 20209 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1
(ง 20209)

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบสิ่งพิมพ์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือและคำสั่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดย ปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่การใช้เครื่องมือ การจัดข้อความ ภาพและวัตถุ รวมถึงเอกสารสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การถ่ายทอดความคิดสู่การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ใช้ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นสากล โดยใช้จินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและการสร้างสรรค์โครงงานเป็นสากล รวมถึงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์ สามารถจัดทำผลงานจากซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ สามารถติดต่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหา นำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม