ง20203 โปรแกรมตารางงาน
(20203Excel)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรม การป้อนและจัดการรูปแบบข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณ การจัดรูปแบบแผ่นงาน การสร้างแผนภูมิ การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การนำข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ โดยการปฏิบัติการใช้โปรแกรมตารางงาน ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันด้วยโปรแกรมตารางงานอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมตารางงานในการทำงานด้านต่าง ๆ และพัฒนาชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนองานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key