ง 20202 การสร้างเว็บไซต์
(การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress)

มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องหลักการออกแบบเว็บไซต์ โดยการปฏิบัติการสร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress การบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจัดทำโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามความสนใจ
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนองานต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า