ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1
(ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1)