การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
(ง 20202)

รายวิชา ง 20202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 2 (การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Kompozer) เป็นรายวิชามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาหลักการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานการใช้งาน การประยุกต์ใช้คำสั่งของซอฟต์แวร์ช่วยทำงานในการทำโครงงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สังคม