ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
(ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ))