ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูกรวีณา
(ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูกรวีณา)