ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
(voc31101)