ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
(ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4)