ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
(voc20206)

ศึกษาการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้างหลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปรชนิดของตัวแปรข้อมูลแบบต่างๆคำสั่งควบคุมโปรแกรมคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ทั้งในวิชาเรียนและในชีวิตประจำวัน
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้นและสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมสร้างโครงงานหรือชิ้นงานที่บูรณาการความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้