ง 30202 หลักการโปรแกรม (ภาษาซี)
(voc30202)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาหลักการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี โครงสร้างการควบคุมของโปรแกรม ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ คำสั่งนำข้อมูลเข้าและคำสั่งแสดงผลโครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ สายอักขระ และตัวชี้ การทำงานของฟังก์ชัน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ของภาษาซี ในการโปแกรมเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาหรือสร้างงานในชีวิตประจำวันได้

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้