ง23104 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
(ง23104)

ศึกษาความหมาย คุณค่าความสำคัญของโครงงาน ประเภท องค์ประกอบ และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์หลักการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานการเลือก เรื่องโครงงาน การสืบค้นข้อมูลการเขียนเอกสารอ้างอิง การวางแผนปฏิบัติงาน การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน
ฝึกปฏิบัติทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงาน โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงาน สืบค้นข้อมูล บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมี จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ